Ważne

Wszystkie formy pomocy materialnej przyznawane są na Politechnice Krakowskiej wyłącznie na wniosek studenta, który składa się w dziekanacie wydziału, na którym student podjął kształcenie.

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW

 • do 28 lutego 2018 r. przy ubieganiu się o pomoc materialną na semestr letni w roku akademickim 2017/18.

 

Formy pomocy materialnej

Poniżej znajdziecie informacje na temat form pomocy materialnej oraz niezbędne pisma i wnioski.

1. Stypendium socjalnego lub stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki, jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie – dotyczy studentów studiów stacjonarnych.

Podstawę naliczania stypendium socjalnego, tzn. wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta za rok podatkowy 2016, uprawniająca do ubiegania się o stypendium socjalne w roku akademickim 2017/18 ustalono w kwocie 950,20 zł.
Stypendium socjalne nie może być przyznane studentowi, gdy dochód na jedną osobę w jego rodzinie jest wyższy od kwoty 950,20 zł.

 • Przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne uwzględnia się dochody osiągane przez członków rodziny studenta, za których uważa się wyłącznie:
  • studenta,
  • małżonka studenta, a także będące na utrzymaniu studenta lub jego małżonka dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia oraz dzieci niepełnosprawne, bez względu na wiek,
  • rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych studenta, a także będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia oraz dzieci niepełnosprawne, bez względu na wiek.
 • Student może ubiegać się o stypendium socjalne bez wykazywania dochodów osiąganych przez rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych studenta, a także będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia oraz dzieci niepełnosprawne, bez względu na wiek, w przypadku gdy:
  nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu oraz spełnia co najmniej jedną z następujących przesłanek:

  • ukończył 26 rok życia,
  • pozostaje w związku małżeńskim,
  • ma na utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia oraz dzieci niepełnosprawne, bez względu na wiek,
  • osiągnął pełnoletność, przebywając w pieczy zastępczejlub

   jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:
  • posiadał stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym,
  • posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym,
  • jego miesięczny dochód w okresach, o których mowa powyżej jest wyższy lub równy kwocie 930,35 zł,
  • nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził to w złożonym oświadczeniu.

2. Stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych.

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może otrzymywać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu.

3. Stypendium rektora dla najlepszych studentów.

 • Stypendium rektora dla najlepszych studentów może otrzymywać student, który uzyskał za rok studiów wysoką średnią ocen lub posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym,
  jak również,
 • Student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, jeżeli profil olimpiady jest zgodny z obszarem wiedzy, do którego jest przyporządkowany kierunek studiów.

4. Zapomogi.

 • Zapomoga może być przyznana na wniosek studenta, który z przyczyn losowych przejściowo znalazł się w trudnej sytuacji materialnej. Świadczenie to nie przysługuje, jeśli trudna sytuacja materialna nie jest spowodowana zdarzeniem losowym.
  Zapomoga jest formą doraźnej, bezzwrotnej pomocy dla studentów.
  Zapomoga może być przyznana studentowi, jeżeli zdarzenie losowe nastąpiło
  w trakcie studiowania na Politechnice Krakowskiej, a od daty wystąpienia zdarzenia losowego nie minęło więcej niż 6 miesięcy.

Załączniki i wzory pism niezbdnę do składania wniosków